ÖRTÜEVİ GİZLİLİK POLİTİKASI

MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

Değerli Müşterimiz,

Kamer Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Örtüevi”, “Kamer Tekstil”) olarak özel hayatın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle, sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

a) Veri Sorumlusu

Örtüevi olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatıyla işlemekteyiz.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği ve Hukuki Sebepleri

Kimlik, iletişim, finans ve müşteri işlem kategorilerindeki kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar kapsamında, belirtilen hukuki sebeplere istinaden işlenmektedir.

Amaç Hukuki Sebep
Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

 

 

KVKK m.5 (2) (a)      : a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi

 

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

Mal/hizmet satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi

Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi

Lojistik faaliyetlerin yürütülmesi

 

KVKK m.5 (2) (c)      : c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

 

Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

Yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

 

KVKK m.5 (2) (ç)      : ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 

Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi

KVKK m.5 (2) (f)      : f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

c) Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi

Kişisel verileriniz, bu metnin (b) fıkrasındaki amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) ve 6. maddelerinde düzenlenen hukuki sebeplere dayanarak, aşağıda belirtilen yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda elde edilecektir:

 • Şirketimize ait internet sitesi, sosyal medya hesapları, telefon numaraları üzerinden iletişime geçilmesi
 • Şirket ile aranızda var olan iş ilişkisinin yürütülmesi kapsamında fiziki ve elektronik ortamda bizimle temas kurduğunuz kanallar

d) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca açık rızanız aranmaksızın aktarılacaktır:

 • İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, yetkili kurum ve kuruluşlar ile ilgili yasal mevzuat çerçevesinde paylaşılacaktır.
 • Finans ve muhasebe süreçlerinin takip edilebilmesi amacıyla mali müşavirimiz ile ilgili yasal mevzuatın gerektirdiği kadar paylaşılacaktır.
 • Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılacaktır.
 • Ödeme faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, ödeme alt yapısı hizmetlerinin satın alındığı tedarikçimiz ile sözleşme süreçlerinin gerektirdiği sınırda paylaşılacaktır.
 • Web sitemizin alt yapı sağlayıcısı olan tedarikçimiz ile sözleşme ilişkisi kapsamında, saklama faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla paylaşılacaktır.
 • Siparişlerinizin tarafınıza ulaştırılması için anlaşmalı olduğumuz kargo firması ile sözleşme süreçlerinin gerektirdiği sınırda paylaşılacaktır.

e) Yurt Dışına Aktarım  

İş faaliyetlerimizin yürütülmesi kapsamında bilgi ve iletişim teknolojileri uygulamaları ve yazılımları (“BT Sistemleri”) (Microsoft Office365, Gmail vb. e-posta yazılımları ile çevrimiçi toplantı ve uzaktan bağlantı yazılımları) kullanılacaktır. Sunulan bu hizmetlerin alt yapısı ve veri tabanları yurt dışında bulunmaktadır.  Şirketimiz ile bahsi geçen kanallar üzerinden iletişime geçmeyi tercih etmeniz halinde kimlik ve iletişim bilgilerinizden oluşan kişisel verileriniz, iletişim faaliyetlerinin yürütülebilmesi amaçlarıyla kullanılan, anılan uzaktan bağlantı ve çevrim içi iletişim Sistemleri’nin alt yapısı ve veri tabanlarının yurt dışında bulunması nedeniyle, yurt dışına aktarılmış olacaktır.

f) KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, ilgili kişi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,

 • “Valide-i Atik Mahallesi, Tabaklar Meydanı Sokağı N0:15/A, Üsküdar/ İSTANBUL” adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,
 • kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
 • güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle ortuevi@gmail.com adresine elektronik posta göndererek

veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

Başvurunuzda; a) Ad, soyad ve başvurunuz yazılı ise imza, b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, d) Talep konusu, bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgeleri de yine başvurunuza eklemeniz gerekmektedir.

g) Değişiklik ve Güncellemeler

İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir.

Güncellenme Tarihi: 18.05.2022